zde se nacházíte:
Úvod > Zásady se zpracováním osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 100% REWORK s.r.o., se sídlem: Dornych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 268 92 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43717 (dále též jako „100% REWORK“), si váží důvěry, kterou jí poskytujete tím, že jí svěřujete své osobní údaje. Společnost 100% REWORK si proto dává záležet na tom, jak je s Vaším soukromím nakládáno a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny. K tomuto přijala společnost 100% REWORK následující zásady zpracování osobních údajů, které se zavazuje dodržovat.

Veškeré zpracovávání osobních údajů, jakož i tyto zásady zpracování osobních údajů, jsou v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Společnost 100% REWORK zpracovává Vaše osobní údaje korektně a transparentně a pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Vaše osobní údaje zpracovává společnost 100% REWORK v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, přičemž se je snaží zpracovávat přesně a v co nejvyšší míře aktualizovaně a vždy po dobu nikoliv delší, než je nezbytně nutné. Společnost 100% REWORK chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním nebo zneužitím a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Cílem společnosti 100% REWORK je, abyste vždy věděli, které údaje o Vás shromažďujeme, co s nimi děláme a jak jsou zabezpečeny, jak dlouho je uchováváme a komu je případně předáváme a na koho se můžete obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti o tomto zpracování. V případě nejasností se na společnost 100% REWORK můžete obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, případně můžete nahlédnout do Slovníku pojmů, jenž nejdete na konci tohoto dokumentu.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost 100% REWORK s.r.o., se sídlem: Dornych 54/47, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 268 89 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43717. Správce osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů odpovídá. V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo při výkonu Vašich práv (viz níže Práva subjektů údajů) se obracejte na společnost 100% REWORK prostřednictvím e-mailové adresy marketing@rework.cz nebo písemně na adrese (korespondenční adresa): Křižíkova 2697/70, Brno 612 00. Společnost 100% REWORK si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Společnost 100% REWORK nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH UDAJŮ

Vaše osobní údaje, které společnosti 100% REWORK poskytujete, jsou nadále zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti 100% REWORK či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, kteří poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo požadavky příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů podle práva České republiky a práva EU (zejména dle GDPR). Zpracovatelé osobních údajů zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů společnosti 100% REWORK a jedná se především o správce IT systémů, poskytovatele softwaru a další zpracovatele, se kterými byla uzavřena zpracovatelská smlouva upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou předány zpracovatelům mimo území EU.

Pokud byste měli zájem o informaci, kdo vše může být příjemcem Vašich osobních údajů, na vyžádání Vám takový seznam poskytneme. Samozřejmostí je, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s výše vytyčenými zásadami, Vaše osobní údaje tedy zpřístupňujeme určitým subjektům pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

Jak nám též v určitých případech nařizují platné právní předpisy, můžeme Vaše osobní údaje poskytnout i orgánům veřejné moci za předpokladu, že jsou dotyčné zákonné podmínky naplněny.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při plnění smluvního vztahu s Vámi, jako zákazníky společnosti 100% REWORK, přiměřeně a v souladu s výše popsanými zásadami zpracováváme Vaše osobní údaje (v těch případech, kdy je naším obchodním partnerem právnická osoba, tak může docházet ke zpracování osobních údajů fyzických osob tuto osobu zastupujících). Naše společnost zpracovává tyto údaje zejména pro účely:

 • plnění smluvních vztahů (poskytování zboží nebo služeb),
 • plnění zákonných povinností,
 • ochrany vlastních nároků, vymáhání pohledávek a obrany v případném sporu,
 • marketingové komunikace vůči zákazníkům,
 • zasílání nabídek dalších produktů a služeb,
 • vyřizování reklamací,
 • zákaznické podpory,
 • komunikace s právnickou osobou prostřednictvím pověřených osob apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány nejen manuálně, ale i automatizovaně, v souladu s účelem, pro nějž je společnost 100% REWORK od subjektu údajů získala; zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování subjektu údajů.

Společnost 100% REWORK zpracovává v návaznosti na příslušný právní důvod a účel zpracování následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (zejména jméno a příjmení, titul, pohlaví, datum narození, IČO, DIČ),
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní kontakt, adresa pobytu, datová schránka),
 • údaje o bankovním spojení,
 • a další údaje, které jste nám poskytli.

Všechny osobní údaje včetně osobních údajů třetích osob (zákazníků nebo zaměstnanců obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností 100% REWORK) budou též zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a těmito zásadami zpracování osobních údajů, vždy za účelem, pro který byly tyto osobní údaje poskytnuty.

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje včetně osobních údajů třetích osob, které jste společnosti 100% REWORK poskytli, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi jako s obchodním partnerem (zákazníkem) a dále případně i po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. V odůvodněných případech může vzniknout potřeba uchovávat určité údaje po delší dobu, to však pouze výjimečně v souvislosti s konkrétním případem (typicky pro ochranu práv naší společnosti). Je tedy Vaší odpovědností, jako zákazníka společnosti 100% REWORK, abyste řádně poučili své zaměstnance a zákazníky o zpracovávání daných osobních údajů naší společností 100% REWORK.

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává společnost 100% REWORK na základě těchto právních důvodů:

 • z důvodu splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), kdy k zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů nebo Vaše společnost nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. objednávky zboží nebo služby apod.),
 • z důvodu našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to zejména v případě zasílání obchodních sdělení, nebo
 • v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), kdy souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého společnost 100% REWORK zpracovává osobní údaje Vás jako subjektů údajů; v případě, že jste společnosti 100% REWORK svěřili svou důvěru a poskytli jste jí výslovný souhlas se zpracováváním osobních údajů (např. pro její marketingové a obchodní účely, vypracování analýz a dále soubor činností, jejichž účelem je informování o produktech a službách správce, o pořádaných akcích a výstavách souvisejících s oborem/činností společnosti 100% REWORK, vytváření cílených nabídek, jakož i samotné oslovení s obchodní nabídkou produktů a služeb společnosti 100% REWORK, a to písemně, telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím kontaktů, které subjekt údajů správci poskytl apod.), měli byste být informováni o dalších pro Vás významných skutečnostech: i) udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů není podmiňováno poskytnutí jakýchkoliv služeb nebo produktů, udělujete ho tedy dobrovolně a samozřejmě bezplatně, ii) souhlas můžete kdykoliv odvolat projevem vůle zaslaným na adresu společnosti 100% REWORK nebo jiným předem dohodnutým způsobem a s tímto odvoláním souhlasu nehrozí žádné sankce nebo jiné znevýhodnění, a to způsobem stanoveným pro výkon Vašich práv (viz níže Práva subjektů údajů), iii) odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, iv) odvoláním souhlasu není rovněž dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje na základě jiného zákonného důvodu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v příslušných právních předpisech), v) pokud souhlas nebude dříve odvolán, je obvykle udělován na dobu deseti (10) let, pokud není v žádosti o udělení souhlasu uvedena jiná doba, vi) udělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů subjekt souhlasí i se zpracováním těchto osobních údajů třetí osobou odlišnou od správce (tj. zpracovatel osobních údajů), kterou správce pověřuje zpracováním osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Pro řádné plnění závazků, které vůči Vám společnost 100% REWORK má, zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání právních vztahů a po dobu nezbytně nutnou z hlediska účelu zpracování nebo podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, podle nichž jsme je povinni jakožto správce osobních údajů uchovávat, popř. v případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti tohoto souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Platné právní předpisy přiznávají každému subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů určitá práva, která může subjekt údajů kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu a doplnění osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo obrátit se na orgán dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 • Právo na přístup k osobním údajům: přísluší Vám právo získat informace o tom, jestli společnost 100% REWORK zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo přístupu k Vašim osobním údajům. V případě, že by však docházelo k podávání nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o tyto informace, může naše společnost požadovat přiměřený poplatek za poskytnutí těchto informací a osobních údajů, anebo též žádost odmítnout. To platí obdobně i pro uplatnění jiného práva subjektu údajů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte za to, že o Vás společnost 100% REWORK zpracovává nepřesné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost 100% REWORK poté s ohledem na technické možnosti provede tuto změnu údajů bez zbytečného odkladu.
 • Právo na výmaz: požádáte-li o výmaz některých Vašich osobních údajů, společnost 100% REWORK Vám ráda vyhoví za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich údajů a k takovému zpracovávání neexistují žádné převažující oprávněné důvody. Samozřejmostí je též zajištění výmazu, pokud to společnosti 100% REWORK ukládá zákonná povinnost nebo pokud by se zpracování ukázalo jako protiprávní.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: pokud požádáte o omezení zpracování osobních údajů, například ve formě znepřístupnění, dočasného odstranění či uchování údajů, společnost 100% REWORK provede právě takové úkony, které budou potřebné pro řádný výkon Vámi uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že byste rádi předali své osobní údaje třetí straně, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů a společnost 100% REWORK je na váš pokyn může předat. Vezměte však na vědomí, že Vaší žádosti nebude moci být vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku je možné využít proti takovým zpracováváním osobních údajů, jejichž právním důvodem je nezbytnost pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo u nichž je zpracování nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti 100% REWORK. Pokud by se pak společnosti 100% REWORK nepodařilo prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro toto zpracování, na základě námitky toto zpracování bez zbytečného odkladu ukončí.

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

e-mail: posta@uoou.cz

datová schránka: qkbaa2n

SLOVNÍK POJMŮ

Pro účely tohoto dokumentu se v souladu s GDPR rozumí:

 • dozorovým orgánem (též orgán dozoru) nezávislý orgán veřejné moci zřízený ke kontrole v oblasti ochrany osobních údajů; v České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • pověřencem pro ochranu osobních údajů osoba odborně způsobilá, na základě profesních kvalit, zejména svých odborných znalostí právní úpravy a praxe v oblasti ochrany osobních údajů, která má plnit zejména funkci pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele,
 • osobním údajem veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (viz subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby,
 • příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (za příjemce se nepovažují orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s platnými právními předpisy),
 • souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů,
 • správcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; za správce se pro tento dokument považuje společnost 100% REWORK,
 • subjektem údajů identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – společnost nebo organizace),
 • třetí stranou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů,
 • zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,
 • zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 • profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se např. jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace