zde se nacházíte:
Úvod > Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jelikož dochází k nabytí účinnosti nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), osobní údaje fyzických osob poskytnutých naší společnosti 100% Rework s.r.o., se sídlem Brno-jih, Trnitá, Dornych 54/47, IČ: 26892201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 43717 (dále jen „správce“) nad rámec zákonných povinností nebudou moci být bez udělení souhlasu těchto osob (subjektů údajů) po 25. 5. 2018 správcem zpracovávány.

Účely zpracování

Udělením souhlasu uděluje subjekt údajů správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. zejména jména a příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt, bankovní spojení a další identifikační, kontaktní, popisné nebo jiné osobní údaje, které poskytl nebo poskytne správci, a to výhradně pro marketingové a obchodní účely správce. Za marketingové a obchodní účely se považuje třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz a dále soubor činností, jejichž účelem je informování o produktech a službách správce, o pořádaných akcích, konaných veletrzích a výstavách souvisejících s oborem/činností správce, vytváření cílených nabídek, jakož i samotné oslovení jménem správce s obchodní nabídkou produktů a služeb, a to písemně, telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím kontaktů, které subjekt údajů správci poskytl. Udělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů subjekt souhlasí i se zpracováním těchto údajů třetí osobou odlišnou od správce (tj. zpracovatel osobních údajů), kterou správce pověřuje zpracováním osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů subjekt údajů uděluje subjekt údajů souhlas se zpracováním na dobu deseti (10) let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů odvolán níže uvedeným způsobem. 

Dobrovolnost souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů subjekt údajů uděluje dobrovolně a bezplatně. Udělením tohoto souhlasu není podmiňováno poskytnutí jakýchkoliv služeb nebo produktů. 

Odvolání souhlasu

Poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a subjekt údajů je může kdykoliv bezplatně odvolat výslovným, srozumitelným a určitým projevem učiněným buď prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: marketing@rework.cz nebo písemně na adrese správce (korespondenční adresa): 100% REWORK s.r.o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, což jsou kontaktní údaje na správce. S odvoláním souhlasu nehrozí žádné sankce nebo jiné znevýhodnění. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu není rovněž dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje na základě jiného zákonného důvodu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v příslušných právních předpisech). 

Způsob zpracování

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pouze k účelu a v rozsahu shora stanoveném. Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně i manuálně. Správce vede evidenci činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se všemi platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů dle práva České republiky a práva EU.

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce a dále též třetím osobám, kteří poskytují záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo požadavky příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů podle práva České republiky a práva EU. Zpracovatelé osobních údajů zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů správce a jedná se především o správce IT systémů, poskytovatele softwaru a další zpracovatele, s kterými byla uzavřena zpracovatelská smlouva upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány zpracovatelům mimo území EU. Správce je též povinen v případech stanovených v příslušných právních předpisech předat osobní údaje správním organům, soudům či jiným orgánům veřejné moci.

Vaše práva

Podle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů mají subjekty, jejichž osobní údaje správce na základě jejich souhlasu zpracovává, následující práva: 

  • právo na přístup k veškerým zpracovávaným osobním údajům, tj. právo získat zejména od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovává, získat informace o účelech zpracování a kategoriích zpracovaných osobních údajů, údaje o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, popř. získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
  • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat s výhradami a způsobem stanoveným výše (viz „Odvolání souhlasu“),
  • právo na opravu (upřesnění nebo doplnění) zpracovávaných osobních údajů, 
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu nebo popření přesnosti osobních údajů subjektem údajů, popř. důvodů k jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na stejnou adresu jako v případě odvolání souhlasu,
  • právo získat zpracovávané osobní údaje a tyto osobní údaje předat jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat,
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů,
  • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz).

 

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace