zde se nacházíte:
Úvod > Magazín > Roční zúčtování a možnost daňových slev a zvýhodnění

Roční zúčtování a možnost daňových slev a zvýhodnění

Co je nového

S blížícím se termínem ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob se nám stále více množí dotazy na toto téma. Proto přinášíme stručné shrnutí celé problematiky. Pokud nemáte za uplynulý rok platný živnostenský list, nebo souběh více příjmů, můžete si do 14.2.2018 zažádat u svého posledního zaměstnavatele v roce 2017 o roční zúčtování daně z příjmů. V opačném případě máte povinnost podat si daňové přiznání. Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, je nutno vyžádat si od všech zaměstnavatelů, u kterých jste měli v rozhodném období nějaký příjem, potvrzení o zdanitelných příjmech. V případě, že jste v daném roce nebyli po celou dobu zaměstnaní, je nutno doložit vše ostatní (potvrzení o evidenci na úřadu práce, případně čestné prohlášení, že jste neměli žádný zdanitelný příjem).

Nevíte, jaké slevy a odečitatelné položky je možné uplatnit a co k tomu je potřeba? Níže uvádíme přehled slev a nezdanitelných části daně.

Jednotlivé slevy na dani je možné uplatňovat měsíčně nebo ročně. Výjimku tvoří pouze sleva na druhého z manželů a sleva za umístění dítěte (tzv. „školkovné“). Výčet slev na dani je tedy následující:

a) na poplatníka

b) na invaliditu I., II. nebo III. stupně

c) pro držitele průkazu ZTP/P

d) na studenta

e) na druhého z manželů

f) sleva na dítě

g) sleva za umístění dítěte (tzv. „školkovné“)

A jaká jsou pravidla uplatnění jednotlivých položek?

Pro uplatnění slevy na poplatníka je nutné mít podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Roční nárok je ve výši 24.840,- Kč. Další slevou, kterou může poplatník uplatnit, je sleva na invaliditu. Zde se rozlišuje stupeň uznané invalidity. Roční sleva na invaliditu I. nebo II. stupně činí 2.520,- Kč, u invalidity III. stupně činí 5.040,- Kč. Držitel průkazu ZTP/P může dále uplatnit slevu ve výši 16.140,- Kč. U této slevy, i u slev na invaliditu, je nutné doložit rozhodnutí Státní správy sociálního zabezpečení o přiznání této skutečnosti.

Je-li poplatník studentem denního studia, má nárok na slevu ve výši 4.020,- Kč. Podmínkou je soustavná příprava na budoucí povolání, tedy denní studium, a věk do 26 let. U doktorského studia pak nesmí být poplatník starší 28 let. K uplatnění je nutné doložit originál potvrzení o studiu za rozhodné období.

Má-li manžel či manželka poplatníka v daném roce, za který se provádí zúčtování daně z příjmů, příjem do max. výše 68.000,- Kč, může poplatník uplatnit slevu na druhého z manželů ve výši 24.840,- Kč. Je-li druhý z manželů současně držitelem průkazu ZTP/P, je tato sleva dvojnásobná, tj. 49.680,- Kč. Pro uplatnění je nutné doložit čestné prohlášení druhého z manželů a případně opět rozhodnutí o přiznání ZTP/P.

Na každé vyživované dítě smí uplatnit slevu na dani vždy jen jedna osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. K uplatnění je nutné doložit kopii rodného listu dítěte, originál potvrzení o studiu dítěte, je-li starší 15 let, a nakonec doklad, že neuplatňuje slevu žádná jiná osoba. Jsou-li rodiče manželé, je tímto dokladem potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů. Pokud druhý z manželů není zaměstnán, postačí jeho čestné prohlášení. Jsou-li rodiče rozvedení, pak toto čestné prohlášení podepíše a doloží rodič, který slevu na dítě uplatňuje, a současně doloží kopii rozhodnutí soudu o svěření do péče. Je-li rodič svobodný, doloží pouze své čestné prohlášení. Výše slevy se pak posuzuje podle toho, v jakém pořadí je na dítě uplatňována sleva. Upozorňujeme, že pokud např. manželé mají 2 děti a každý uplatňuje jedno, vždy bude jedno dítě uplatněno jako první a další jako druhé! Není možné, aby obě děti byly uplatněny ve stejném pořadí. Sleva na první dítě činí 13.404,- Kč, na druhé dítě 19.404,- Kč a na třetí a každé další dítě 24.204,- Kč. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, je výše slevy dvojnásobná. V tomto případě by opět bylo nutné doložit kopii rozhodnutí o přiznání.

Slevu za umístění, neboli tzv. „školkovné“ může uplatnit poplatník žijící s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit jen v případě, že jsou jim svěřeni do péče, která nahrazuje péči rodičů. Slevu může uplatnit za každé dítě vždy jen jeden poplatník. Výše slevy se rovná výši uhrazených nákladů na „školkovné“, max. do výše minimální mzdy.

Kromě výše uvedených slev je také možné snížit základ daně o několik dalších položek. Jedná se o nezdanitelné části základu daně z příjmů a jsou to:

a) Dary

b) Úroky z úvěrů

c) Příspěvky zaplacené na penzijním připojištění

d) Pojistné zaplacené na životním pojištění

e) Členské příspěvky odborové organizaci

f) Úhrada zkoušek ověřujících výsledy dalšího vzdělávání

Hodnota daru musí přesáhnout 2 % základu daně nebo činit alespoň 1.000,- Kč. Maximální výše daru, která lze odečíst je 15 % ze základu daně. Jako dar je posuzováno také bezpříspěvkové dárcovství krve (jeden odběr je v hodnotě 3.000,- Kč), dárcovství krvetvorných buněk (hodnota jednoho odběru je 20.000,- Kč) a dárcovství orgánu od žijícího dárce (oceňuje se částkou 20.000,- Kč).

Úroky z úvěru (hypotečního nebo ze stavebního spoření) poskytnutého na bytové potřeby lze uplatnit v maximální výši 300.000,- Kč/rok. Podmínkou je však vlastnictví bytu/domu. K uplatnění je nutné doložit kopii úvěrové smlouvy, originál potvrzení o zaplacených úrocích a list vlastnictví.

Příspěvky zaplacené na penzijním připojištění lze odečíst pouze pod podmínkou, že smlouva je sjednaná min. na dobu 5 let a nárok na čerpání je vázán na dosažení 60 let věku. Odečíst pak lze veškeré příspěvky ponížené o 12.000,- Kč, avšak v maximální výši do 24.000,- Kč.

Pojistné zaplacené na životním pojištění lze odečíst v maximální výši do 24.000,- Kč, podmínkou však je opět smlouva sjednaná min. na dobu 5 let a nárok čerpání musí být vázán na dosažení 60 let věku.

Člen odborové organizace může odečíst také členské příspěvky zaplacené v rozhodném zdaňovacím období, a to až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů (s výjimkou příjmů se srážkovou daní), maximálně však do výše 3.000,- Kč.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledy dalšího vzdělávání si může poplatník odečíst v max. výši 10.000,- Kč, OZP až 13.000,- Kč a TZP až 15.000,- Kč.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace